Šćepanović: Iz Mladosti mogu samo u veći klub

0

Kao grom iz ve­dra ne­ba od­jek­nu­la je vi­jest da Mar­ko Šće­pa­no­vić vi­še ni­je fud­ba­ler Mla­do­sti. Zva­nič­no naj­bo­lji cr­no­gor­ski fud­ba­ler i naj­bo­lji stri­je­lac tek za­vr­še­nog šam­pi­o­na­ta ni­je pro­du­žio sa­rad­nju sa „ro­man­ti­ča­ri­ma”.

– Ni­je do­šlo do na­stav­ka sa­rad­nje, jer se ni­smo na­šli na istim stra­na­ma. Upra­va je ima­la jed­ne pla­no­ve, ja dru­ge, ali o sa­mim raz­lo­zi­ma ne bih go­vo­rio. Od­la­zim iz Mla­do­sti uz­dug­nu­ta če­la i pot­pu­no is­pu­njen, jer sam osvo­jio sve. Sa ovim klu­bom sam osvo­jio isto­rij­ski kup, po­tom isto­rij­sku ti­tu­lu, iza­bran sam za naj­bo­ljeg igra­ča, bio sam naj­bo­lji stri­je­lac li­ge… Sa te stra­ne sam pot­pu­no za­do­vo­ljan – re­kao je za „Dan” Mar­ko Šće­pa­no­vić.

Is­ku­sni fud­ba­ler je po­tom do­dao:

– Je­di­no zbog če­ga mi je žao što od­la­zim su igra­či. To je stvar­no jed­na sjaj­na gru­pa mo­ma­ka, ko­ja je iskre­no pra­vi drug i na te­re­nu i van nje­ga. Ni­šta osta­lo ni­je vri­jed­no po­me­na či­me sta­vljam tač­ku na izu­tet­no li­je­pe i uspje­šne če­ti­ri i po go­di­ne. Sa­da se­be že­lim da pro­na­đem u ne­kom no­vom, ve­ćem iza­zo­vu.

Ima­te li po­nu­da za na­sta­vak ka­ri­je­re?

– Na­kon ovo­ga mo­gu da odem sa­mo u ve­ći klub ne­go što je Mla­dost. Vi­dje­će­mo šta će bi­ti, pra­ti­ću raz­voj si­tu­a­ci­je na do­ma­ćoj i ino­stra­noj po­zor­ni­ci i od­lu­či­ti šta i ka­ko da­lje – kon­sta­to­vao je Mar­ko Šće­pa­no­vić.

DAN