Bufon nastavlja nakon 2018.

0

Me­na­džer Đan­lu­i­đi­ja Bu­fo­na, Sil­vio Mar­ti­na is­ta­kao je da bi le­gen­dar­ni ita­li­jan­ski ču­var mre­že 2018. go­di­ne mo­gao iz­ne­na­di­ti sve, iako je na­ja­vio da će te go­di­ne za­vr­ši­ti bo­ga­tu ka­ri­je­ru.

Cilj mu je da igra do 2018. go­di­ne, a po­sli­je će vi­dje­ti. Mo­gao bi da nas sve iz­ne­na­di. Fud­bal je ne­pred­vi­dljiv po­sli­je Svjet­skog pr­ven­stva i ne bi­smo smje­li re­ći da je kraj. On je istin­ski pro­fe­si­o­na­lac i mo­žda se opro­ba u no­voj ulo­zi. Đi­đi za­i­sta mo­že da ra­di sve, za­klju­čio je Mar­ti­na.

DAN.co.me