GRBALJ: „Uličarski rječnik trenera Dečića“

0
foto: CG Fudbal/B.Stanojević

Po­sli­je utak­mi­ce De­čić – Gr­balj i iz­ja­va še­fa stru­ke do­ma­ći­na Edi­sa Mu­la­li­ća, Uprav­ni od­bor OFK Gr­balj ogla­sio se sa­op­šte­njem ko­je pre­no­si­mo u ci­je­lo­sti.

130px-FK_Grbalj

In­si­sti­ra­mo od čel­ni­ka FSCG, svih nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja i ko­mi­si­ja, da pre­i­spi­ta­ju isti­ni­tost iz­ja­ve Mu­la­li­ća, po­sli­je utak­mi­ce u Tu­zi­ma, pri­mje­re­ni­je uli­čar­skom i nar­ko­man­skom ri­ječ­ni­ku, ne­go ono­me ko­je bi sport­ski rad­nik tre­bao da ima. Ap­so­lut­no smo svje­sni da je mno­go ma­nje bit­no, šta je re­če­no, od ono­ga ko ti je re­kao, ali kao lju­di ko­ji od po­čet­ka, ve­o­ma če­sto i u te­škim uslo­vi­ma, in­si­sti­ra­mo na fer ple­ju i re­gu­lar­no­sti, na ne­što ne mo­že­mo da ot­ću­ti­mo, ma ko to re­kao. Lju­di­ma iz De­či­ća mno­go bi bo­lje bi­lo da po­ve­du ra­ču­na o to­me na ka­kvom te­re­nu igra­ju, jer te­ren u Tu­zi­ma ne za­do­vo­lja­va ni kri­te­ri­ju­me tre­će­li­ga­ških tak­mi­če­nja. I na kra­ju po­na­vlja­mo još jed­nom, ap­so­lut­no sprem­ni da stva­ri is­tje­ra­mo na či­stac. Tra­ži­mo od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja da pre­i­spi­ta­ju i pro­vje­re tvrd­nje Mula­li­ća, zbog ko­jih će, lju­di ko­ji ča­sno i po­šte­no vo­de OFK Gr­balj pro­tiv nje­ga pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu. Vri­je­me je jed­nom za svag­da da se stva­ri u cr­no­gor­skom fud­ba­lu do­ve­du u red – sto­ji u sa­op­šte­nju Uprav­nog od­bo­ra OFK Gr­balj.

Mu­la­lić mi­slio na „in­te­zi­tet” me­če­va

Umje­sto da se pi­še o od­lič­nim re­zul­ta­ti­ma De­či­ća u epi­cen­tru cr­no­gor­ske sport­ske jav­no­sti ju­če se na­šla iz­ja­va tre­ne­ra Edi­sa Mu­la­li­ća na­kon me­ča sa Gr­bljem da je nji­hov ri­val „oči­gled­no u Ku­pu to­kom sed­mi­ce prak­tič­no imao pri­ja­telj­ski meč”, dok je nje­go­vim iza­bra­ni­ci­ma bi­lo te­ško u Plje­vlji­ma.

Ne znam za­što se di­gla to­li­ka pra­ši­na zbog te iz­ja­ve. Znam da mo­žda ne­ko mo­že dru­ga­či­je da shva­ti ne­ku re­če­ni­cu ili da iz­vu­če iz kon­tek­sta. Evi­dent­no je da je Gr­balj u Ku­pu igrao na svom te­re­nu i dod­šao do po­bje­de od 3:1, dok smo mi u tri da­na dva pu­ta pu­to­va­li u Plje­vlja i na­zad i igra­li ve­o­ma te­ške utak­mi­ce na 0:0. Mi­slim da je svi­ma ja­sno ka­kvo je to op­te­re­će­nje. Sma­tram da smo ima­li ve­ći in­te­zi­tet op­te­re­će­nja od su­bot­njeg pro­tiv­ni­ka. Sa­mo sam to htio da ka­žem i ni­šta dru­go. Ka­rak­te­ran sam i po­šten tre­ner i ni­kad ne raz­mi­šljam o za­ku­li­snim rad­nja­ma i ni­ka­da ne bih ni­ko­ga jav­no op­tu­žio. Ci­je­nim Gr­balj, po­šte­no su ta­ko­đe iza­šli na te­ren, bo­ri­li se ko­li­ko su mo­gli. Ako se zbog mo­je iz­ja­ve ne­ko na­šao uvri­je­đen iz­vi­nja­vam se. Mi­slim da sam sa­da ob­ja­snio, ako je ne­ko­me bi­lo ne­ja­sno u su­bo­tu, šta sam že­lio da ka­žem – re­kao je Edis Mu­la­lić.

Pred­sjed­nik De­či­ća Ta­hir Dre­še­vić se ta­ko­đe iz­vi­nio sport­skim pri­ja­te­lji­ma iz Gr­blja i Mla­do­sti ako su se osje­ti­li pro­zva­ni po bi­lo kom osno­vu i do­dao da ni­ko­me iz re­do­va Tu­za­na ni­je bi­la da bi­lo šta pri­go­vo­ri.

Izvor: dan.co.me