Marić: Ovo je katastrofa

0

Fudbaleri Rudara su ponovo razočarali svoje pristalice.

Foto: Dejan Kandić

Oni su u prošlom kolu remizirali sa Grbljem na svom terenu 1:1.

Trener Mirko Marić je bio razočaran partijom svojih izabranika.

Na­kon što smo pro­pu­sti­li tri šan­se, iz pr­vog na­pa­da smo pri­mi­li gol i tu se na­ša igra sru­ši­la. Jednostavno ne mo­gu da vje­ru­jem da ova­ko is­ku­sna eki­pa mo­že da ova­ko pad­ne po­sli­je pri­mlje­nog go­la. Od­i­gra­li smo ka­ta­stro­fal­no pr­vo po­lu­vri­je­me, mo­žda ne­što ma­lo bo­lje na­kon što smo da­li gol u dru­gom po­lu­vre­me­nu… Dok ja bu­dem tre­ner Ru­da­ra vi­še ni­ko ne­će ima­ti pra­vo da igra ova­ko. Ovo je bi­lo, ma­lo je re­ći, kat­astro­fa. Da sam mo­gao, de­vet igra­ča bih, već u pr­vom po­lu­vr­me­nu, za­mje­nio – rekao je Marić.