Mladost osvajač turnira

0

Fudbaleri Mladosti rođeni 2000. godine osvajači su međunarodnog turnira “Play for pe­a­ce” koji je održan u Ulcinju.

Na turniru je učestvovalo sedam ekipa, pored Mladosti učestvovali su:  Tel­štik,Mornar, Lokomotiva iz Moskve,Otrant, Vlaznija, Budućnost.

Ekipa Milana Radulovića je sa­vla­da­la Lo­ko­mo­ti­vu i Mor­nar sa po 2:0, Otrant sa 2:1, Vla­zni­ju sa 1:0 i Bu­duć­nost sa 3:1. Jedini remi upisali su sa ru­skom eki­pom Tel­štik Iva­no­vo.

-Na­pra­vi­li smo od­li­čan re­zul­tat i za­i­sta sam za­do­vo­ljan ka­ko su mo­ji igra­či od­ra­di­li sve utak­mi­ce. Ovaj tur­nir je po­ka­zao da se u klu­bo­vi­ma ra­di do­bro sa mla­đim se­lek­ci­ja­ma, a tri­jumf pro­tiv Lo­ko­mo­ti­ve iz Mo­skve i Vla­zni­je sa­mo je po­tvr­da to­ga. Ova ge­ne­ra­ci­ja je sjaj­na i mi­slim da je bu­duć­nost Mla­do­sti – re­kao je za “Dan” Mi­lan Ra­du­lo­vić.