Oglasio se FK Petrovac: Zašto na spisku nema…

0

Selektor mlade reprezentacije Crne Gore Mojaš Radonjić za duele sa Maltom i Belgijom nije pozvao napadača Petrovca Borisa Kopitovića, koji je u dosadašnjem dijelu sezone postigao 12 golova.

Tim povodom oglasili su se iz FK Petrovac:

– Svje­sni smo da Lu­ka Đor­đe­vić ima pred­nost, ali se pi­ta­mo za­što se­lek­tor mla­de re­pre­zen­ta­ci­je umje­sto nje­ga ni­je po­zvao na­šeg igra­ča Bo­ri­sa Ko­pi­to­vi­ća. Iako smo svje­sni da on ni­je od­i­grao baš do­bro u me­ču sa Su­tje­skom ko­ji je se­lek­tor Ra­do­njić po­sma­trao, ali sma­tra­mo da su 12 Ko­pi­to­vi­će­vih go­lo­va u do­sa­da­šnjem to­ku pr­ven­stva pra­va pre­po­ru­ka za mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju – sa­op­še­no je iz Upra­ve kluba sa stadiona “pod Malim Brdom”.