1.CFL: Rudar se ne predaje

0

Aktuelni šampion ekipa Rudara je juče u Tuzima pobijedila sastav Dečića 0:1.

Ovim trijumfom Rudar se “primakao” lideru na sedam bodova.

Trener ekipe iz Pljevalja Srđan Bajić je kazao da se njegova ekipa neće predati dok god ima šanse.

Pr­vo po­lu­vri­je­me smo mo­ra­li da ri­je­ši­mo u svo­ju ko­rist. U na­stav­ku smo od­i­gra­li pa­met­no, če­ka­li šan­su i is­ko­ri­sti­li je. Is­po­sta­vi­lo se da smo na­pra­vi­li pra­ve iz­mje­ne.  Mi­slim da smo za­slu­že­no sla­vi­li i sma­nji­li za­o­sta­tak za pr­vo­pla­si­ra­nom eki­pom Mla­do­sti na se­dam bo­do­va. Ide­mo od utak­mi­ce do utak­mi­ce i ne­će­mo se pred­va­ti dok po­sto­ji i te­o­ret­ska šan­sa da pe­har za­dr­ži­mo u Plje­vlji­ma – rekao je Bajić.