IN Memoriam: Enver Đešević

0

Du­go­go­di­šnji fud­ba­ler i tre­ner iz Pla­va, En­ver Đe­še­vić, umro je ju­če u 58. go­di­ni ži­vo­ta.

Po­ni­kao je i igrao u ma­tič­nom Je­ze­ru, a ne­ko­li­ko se­zo­na bio je stub od­bra­ne ta­da­šnjeg dru­go­li­ga­ša Ju­go­sla­vi­je, eki­pe Ivan­gra­da. Na­kon uspje­šne igrač­ke ka­ri­je­re po­sve­tio se tre­ner­skom po­zi­vu i bio tre­ner Je­ze­ra ne­ko­li­ko pu­ta.

Ta­ko­đe, kao tre­ner ra­dio je u Gu­si­nju, a sko­ro svi us­pje­si plav­skog fud­ba­la ve­za­ni su za nje­go­vo ime. 

DAN