Crnogorski trener dobio “A” licencu

0

Pr­vi tre­ner me­đu po­la­zni­ci­ma za 2018. go­di­nu ko­ji je di­plo­mi­rao za UEFA A li­cen­cu je Mi­loš Ra­šo­vić, prenosi dnevni list Dan.

Ne­ka­da­šnji igrač Za­bje­la, a sa­da tre­ner omla­di­na­ca Ce­ti­nja di­plo­mi­rao je na te­mu „Če­ti­ri tak­mi­čar­ska mi­kro­ci­klu­sa, ana­li­ze i ska­u­ting bu­du­ćeg pro­tiv­ni­ka“ u cen­tru za edu­ka­ci­ju tre­ne­ra FSCG.

Ra­šo­vić je di­plo­mi­rao pred ko­mi­si­jom u sa­sta­vu dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić, Bo­ris Lju­ti­ca i Alek­san­dar Mi­lje­no­vić. Men­tor di­plom­skog ra­da bio mu je dr Ni­ko Ra­ič­ko­vić.