Mulalić: Volio bih da igramo kao Barselona

0

Fudbaleri Dečića napravili su iznenađenje u 7. kolu Prve CFL.

foto: Bajko S. (CG FUDBAL)

Izabranici trenera Mulalića porazili su pred domaćim navijačima sastav Sutjeske 1:0, gol odluke postigao je Edvin Kuč.

Novi strateg Dečića Edis Mulalić kazao je da bi volio da njegov tim igrao kao Barselona. 

Vo­lio bih da igra­mo atrak­tiv­no kao Bar­se­lo­na, ali jed­no­stav­no mo­ra­mo po­sta­vi­ti tak­ti­ku shod­no svo­jim mo­guć­no­sti­ma. Pre­su­di­la je po­žr­tvo­va­nost. Sa­mo ta­ko smo mo­gli osvo­ji­ti bo­do­ve pro­tiv kva­li­tet­ne eki­pe Su­tje­ske, ko­ja vo­li da dr­ži lop­tu u svom po­sje­du. Ne­ke stva­ri mo­ra­mo is­pra­vi­ti. Tu pri­je sve­ga mi­slim da pa­met­ni­je dr­ži­mo ras­po­red, da bi se ma­nje tro­ši­li. Ide­mo ko­rak po ko­rak. Do­šao sam pri­je nekoliko da­na, je­dva da sam za­pam­tio ime­na svih igra­ča. Svi­đa mi se uza­vre­la at­mos­fe­ra u Tu­zi­ma – kazao je Mulalić.