Od Savane dvije tužbe za FSCG: Grubo kršenje Ugovora, prouzrokovana ogromna materijalna šteta i povreda ugleda

0

Savana Commercial retail, u vlasništvu uglednog biznismena i humaniste Veselina Mijača, kao firma koja uživa i ima veliki poslovni ugled kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i čitavoj Evropi, a koji je stekla strogim profesionalizmom u obavljanju poslova i poštovanjem zaključenih ugovora, neće biti igrač na prljavom terenu (naročito ne onom ogrezlom u korupciji), ali ni posmatrač u situaciji kada neko samo pokuša da drsko diskredituje ugled i rezultate.

Posljednji neuspjeli pokušaj Fudbalskog saveza Crne Gore rezultirao je sa dvije tužbe koje je danas Privrednom sudu podnijela Advokatska kancelarija Radovana Mandića, pravni zastupnik kompanije Savane.

Kako je navedeno, jedna tužba je zbog nastale materijalne štete, a druga po osnovu prouzrokovane nematerijalne štete – narušavanja ugleda u poslovnom svijetu.

Savana Commercial retail kao društveno – odgovorna kompanija javnosti na uvid daje sljedeće fakte:

Savana Commercial Retail i Fudbalski savez Crne Gore zaključili su Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji (29.07. 2021, broj 2338) kojim su precizno regulisana međusobna prava i obaveze u vezi sa ustupanjem ekskluzivnog prava na prenos i emitovanje svih utakmica Prve lige Crne Gore i KUP-a Crne Gore, uključujući i ekskluzivno pravo na sublicenciranje svih utakmica.

Na osnovu preciziranih odredbi iz člana 2, ugovorne strane su se saglasile da Savana, ugovorom stiče ekskluzivno pravo sublicenciranja za prenos i emitovanje, uključujući i reemitovanje licenciranog sadržaja, kao i ekskluzivno pravo na sva TV i betting prava emitovanja i prenosa utakmica na svim sistemima prenosa (testiranje prenosa, kablovski sistemi, satelitski sistemi, IPTV sistemi, OTT, Internet prenos putem web i mobile tehnologija, multiscreen rights, distribucija kroz usluge web TV, PAY PER VIEW…)

“Savez nema pravo na dodatnu naknadu po osnovu sublicenciranja ustupljenih prava od Savane trećim licima, sa ili bez naknade, niti je predviđena potreba bilo kakve prethodne  saglasnosti Fudbalskog saveza CG za sublicenciranje predmetnih prava trećim licima od Savane, dok je Savez zadržao pravo da omogući live stream, ali uz prethodnu pismenu saglasnost Savane, na zvaničnom sajtu FSCG ili putem zvanične aplikacije Saveza.

Članom 5. potpisanog ugovora utvrđena je obaveza tužioca (Savana) da za sva prava ustupljena u skladu sa ovim ugovorom, Savezu isplati ukupnu naknadu u iznosu od 1.365.000,00 eura, razdijeljeno po sezonama na način kako je to precizirano navedenim članom ugovora”, navodi se u ugovoru koji su prošle godine potpisali Savana i FSCG.

U ugovoru, takođe, piše da su se Savana i FSCG saglasili da tokom važenja ugovora, FSCG neće sa trećim licima zaključivati ugovore niti uspostavljati bilo kakav oblik saradnje, bez prethodne pisane saglasnosti Savane.

Od momenta zaključenja ugovora, Savana je, bez izuzetka, poštovala dogovoreno, pa je tako ispunila obaveze i za tri mjeseca isplatila uplate u iznosu od po 68.818,00 eura, i to: 02.08.2021, 07.09.2021 i 21.09.2021.

Sa druge strane, FSCG je bez saglasnosti Savane prekršio svoje obaveze precizirane ugovorom, ne poštujući član 8, koji ne dozvoljava potpisivanje ugovora sa drugim kompanijama, kršeći grubo na taj način dodijeljeno pravo ekskluziviteta.

U prilog tome govori sljedeće: FSCG je zaključio ugovor sa „Fitogether“ i omogućio toj kompaniji da prikuplja podatke sa utakmica i treninga iz Lige i Kupa Crne Gore, i ta prava, koja po ugovoru ekskluzivno pripadaju Savani, proda kao data i betting prava drugima.

“Imajući u vidu da je tuženi (FSCG) na navedeni način prekršio obavezu predviđenu u ugovoru zaključenim sa tužiocem (SAVANA), čija obaveza predstavlja osnov i suštinu navedenog ugovora, tužilac (Savana) je pismenim putem upozorio tuženog na navedene činjenice, nastojeći da na navedeni način i putem usmene komunikacije i sastanaka  odgovornih lica u oba subjekta, da pronađe rješenje navedenog problema, u čemu nije uspio, s obzirom na to da tuženi nije na bilo koji pravno relevantan način eliminisao štetne pravne posljedice grubog kršenja ugovora”, navodi se u tužbi koju je podnijela Savana, a uz koju je i priložen dokaz u vidu mail komunikacije od 17.08.2021.

Osim toga, ugovorom je jasno precizirano da Fudbalski savez ne može raspolagati pravima bez pismene saglasnosti Savane i ta odredba je, međutim, grubo prekršena na način što je Savez na svojoj zvaničnoj stranici postavljao linkove utakmica, na šta nije imao pravo.

“Savez je na svojoj zvaničnoj stranici bez saglasnosti  tužioca (SAVANA), postavljao  utakmice tokom cijele sezone 2021/2022 i na taj način omogućio pravnom licu TV MNE SPORT da bez saglasnosti tužioca prenosi utakmice, ostvaruje prihod od marketinga i reklame, što je direktno dovelo do onemogućavanja ostvarivanja prihoda tužioca”, stoji, između ostalog, u tužbi Savane u kojoj se po osnovu naknade nematerijalne štete – povrede poslovnog ugleda kompanije, potražuje iznos od 600.000,00 eura.

U drugoj tužbi u kojoj se zahtijeva utvrđivanje i naknada materijalne štete, navedeno je i da je Savana pretrpjela veliku materijalnu štetu budući da je renomirana firma iz Londona odustala od pregovora, a što je, ponovo, posljedica kršenja ugovora FSCG.  

“U smislu navedenog ističemo da je tužilac nakon zaključenja predmetnog ugovora stupio u poslovne pregovore sa renomiranom firmom iz Londona “Genius sport”, u kojim pregovorima je postigao dogovor o ustupanju data prava za novčanu nadoknadu. Međutim, navedena firma je odustala od navedenog dogovora iz razloga što su prava koja su bila predmet ustupanja prethodno opisanim kršenjem ugovora od strane tuženog bila omogućena za korišćenje drugim licima, čime bi izgubili pravo na dalju prodaju i sticanje zarade”, piše, između ostalog, u tužbi.  

Na osnovu svega navedenog, tužilac (Savana) predlaže Privrednom sudu da donese odluku po kojoj se “utvrđuje da je raskinut Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji zaključen između tužioca i tuženog pod brojem 2338 dana 29.07.2021. godine krivicom tuženog zbog nepridržavanja obaveza iz ugovora”.

Tužbama Savana Commercial retail od Fudbalskog saveza Crne Gore potražuje:

– na osnovu naknade materijalne štete 700.000;

– na osnovu naknade nematerijalne štete 600.000;

– povraćaj novčanih sredstava uplaćen u skladu sa Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji za tri mjeseca po 68.818,00 eura.

“Moramo istaći da je tužilac (Savana) poreski obveznik koji uredno izvršava sve svoje poreske obaveze prema državi Crnoj Gori. Postupanjem na navedeni način od strane tuženog narušen je ugled tužioca u poslovnom svijetu, a što se vidi iz pregovora koje je sa prethodno opisanim poslovnim partnerima imao tužilac. U navedenom se ogleda i velika nematerijalna šteta koju je tužilac pretrpio i trpi zbog navedenog ponašanja i radnji tuženog u ovom odnosu”, zaključeno je u tužbenom zahtjevu Advokatske kancelarije Radovana Mandića, pravnog zastupnika Savane commercial retail.

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here