Pogledajte ko otvara crnogorsku kuću fudbala

0

Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re je do­bio ku­ću fud­ba­la.

fscg

Mo­der­ni obje­kat, či­je je po­vr­ši­na 3.300 kva­drat­nih me­ta­ra zva­nič­no će bi­ti otvo­ren u su­bo­tu 21. ma­ja, tač­no dvi­je go­di­ne od ka­da je sta­vljen ka­men te­me­ljac. Iz­grad­njom ove ku­će, ko­ji se na­la­zi u okvi­ru Tre­ning Kam­pa na Sta­rom aero­dro­mu, do­bi­jen je je­dan pra­vi fud­bal­ski kom­pleks, ne­što či­me se te­ži­lo de­set pret­hod­nih go­di­na.

U su­te­re­nu Ku­će fud­ba­la na­la­zi se 1.700 kva­dra­ta pro­sto­ra, gdje će bi­ti smje­šten eko­no­mat, ve­še­raj i 35 ga­ra­žnih mje­sta.

Na pri­zme­lju će bi­ti pres sa­la i sa­la za sa­stan­ke, dok će na dru­gom spra­tu bi­ti smje­šte­ni kan­ce­la­ri­je FSCG.

Cr­no­gor­sku ku­ću fud­ba­la, pre­ma sa­zna­nji­ma Dana, tre­ba­lo bi da otvo­ri Đa­ni In­fan­ti­no, no­vo­i­za­bra­ni pred­sjed­nik Svjet­ske fud­bal­ske fe­de­ra­ci­je (FI­FA). Pod­sje­ća­mo, tre­ning Kamp FSCG je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na otvo­rio je Sep Bla­ter, ta­da­šnji pred­sjed­nik FI­FA.

Izvor: Dan