Predśednik prvoligaša poručuje: Svi će biti kažnjeni!

0

Viktor Trenevski će i u narednom periodu predvoditi ekipu Dečića.

foto: Bajko S.

Predśednik ekipe iz Tuzi je kazao u intrvjuu za Dan da je prije meča protiv Mladosti rekao stručnom štabu i igračima šta misli o njihovom radu, ali …

Po­sli­je raz­go­vo­ra sa osta­lim čla­no­vi­ma upra­ve do­šli smo do za­ključ­ka da bi smje­na tre­ne­ra te­ško ne­što pro­mi­je­ni­la. Eki­pa se na­la­zi u evi­dent­nom pa­du for­me i mi­slim da bi bi­lo ne­mo­gu­će da ne­ko za par da­na us­pi­je da ih po­dig­ne. Re­kao sam pri­je utak­mi­ce pro­tiv Mla­do­sti čla­no­vi­ma struč­nog šta­ba i igra­či­ma šta mi­slim o nji­ho­vom ra­du i ne­ka to osta­ne za svla­či­o­ni­cu, a za me­di­je mo­gu ka­za­ti da će svi bi­ti ka­žnje­ni no­vač­nim iz­no­som u vi­si­ni jed­ne mje­seč­ne pla­te. Ide­mo da­lje. Mi­slim da su nam šan­se da iz­bo­ri­mo op­sta­nak 1:9, od­no­sno rav­ne ču­du – re­kao je pred­śed­nik De­či­ća, Ta­hir Dre­še­vić za dnevne novine Dan.