Prvoligaš u štrajku

0

Fud­ba­le­ri Je­din­stva ne­za­do­volj­ni di­na­mi­kom is­pla­te za­ra­da ob­u­sta­vi­li su rad.

Oni su ju­če na tre­nin­gu u Moj­kov­cu sa­op­šti­li kor­mi­la­ru Sla­vo­lju­bu Bu­ba­nji i sport­kom di­rek­to­ru Sa­vi Ko­va­če­vi­ću da ne­će vi­še tre­ni­ra­ti dok ne do­bi­ju dvi­je za­o­sta­le pla­te.

Ko­va­če­vić im je obe­ćao da će o sve­mu oba­vi­je­sti­ti pred­sjed­ni­ka klu­ba Dže­ma­la Lju­ško­vi­ća.

Štrajk je usli­je­dio na­kon pr­ve pr­vo­li­ga­ške po­bje­de nad Bo­ke­ljom u pro­šlom ko­lu.

Izvor: dan.co.me