Veterani Lovćena žele u UO!

foto: B.Stanojević

Ve­te­ra­ni Lov­će­na odr­ža­li su pret­hod­ne ne­dje­lje sa­sta­nak na ko­jem je bi­lo pri­sut­no tri­de­se­tak ne­ka­da­šnjih fud­ba­le­ra ce­tinj­skog ti­ma, prenosi „Dan“.

foto: cetinjskilist.com

Ce­ti­nja­ni su za predsjed­ni­ka ve­te­ra­na iza­bra­li Mi­ću Pe­ra­zi­ća, dok su za po­tred­sjed­ni­ke od­re­đe­ni Ri­sto Jo­va­no­vić, Ve­sko Spa­sić i Bu­do Ka­lu­đe­ro­vić.

U že­lji da, u bu­duć­no­sti, bu­du čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra Fud­bal­skog klu­ba Lov­ćen i ta­ko uče­stvu­ju u do­no­še­nju bit­nih od­lu­ka, ve­te­ra­ni Lovćena or­ga­ni­zo­va­će još sa­sta­na­ka o ko­ji­ma će jav­nost bi­ti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­na.

Advertisements