Vukićević: Dovešćemo još najmanje četiri igrača

0

Fudbaleri Zete već nekoliko dana “pakleno” treniraju na pomoćnom terenu stadiona “Trešnjica”, u cilju da se što bolje spreme za proljećnji dio sezone.

Kao i što je poznato, Golubovčani će drugu fazu priprema odraditi na našem primorju, tačnije u Ulcinju.

Trener Dejan Vukićević je u razgovoru za dnevne novine “Dan” najavio dolazak još najmanje četiri fudbalera.

Ima­mo že­lju da do­ve­de­mo još če­tvo­ri­cu igra­ča, sa ne­ki­ma smo u pre­go­vo­ri­ma i uko­li­ko ne za­vr­še ni­šta u ino­stran­stvu, po­ja­ča­će naš klub. Svje­sni smo da ih u ovom tre­nut­ku ne mo­že­mo do­ve­sti sve, ali mo­ram is­ta­ći da ima­mo ja­san plan, a to je ne­ke an­ga­žu­je­mo sa­da, ne­ke u ju­nu i da na­pra­vi­mo tim ko­ji će se u na­red­noj se­zo­ni bo­ri­ti za ti­tu­lu-kazao je Vukićević.