Vukićević: Imamo visoke ambicije

0

Fudbaleri Zete u novoj sezoni koja počinje za tačno sedam dana ima visoke ambicije.

Foto: Bajko Stanojević (CGF)

Ekipa iz Golubovaca cilja jedno od prva tri mjesta, a ukoliko se ukaže prilika napašće i prvu poziciju, kazao je u intervjuu za “Dan” strateg Golubovčana Dejan Vukićević.

– Evro­pa je pr­va op­ci­ja – re­kao je Vu­ki­će­vić i na­sta­vio: – Mi­slim da po­sto­ji gru­pa od če­ti­ri – pet klu­bo­va ko­ja ga­ji iste am­bi­ci­je. Svi su tu, po me­ni, pod­jed­na­kog kva­li­te­ta i mi­slim da će ni­jan­se od­lu­či­va­ti ko će se iz­dvo­ji­ti na­kon pr­vog di­je­la se­zo­ne. U sva­kom slu­ča­ju ne­će­mo po­bje­ći ni od ti­tu­le, ali za sa­da ne­ma­mo cilj da ju­ri­mo pr­vo mje­sto. Ako nam se uka­že pri­li­ka, zna­će­mo da je is­ko­ri­sti­mo– ka­zao je Vu­ki­će­vić.