Nedović: Nema vremena za slavlje

0

Fudbaleri Petrovca su već na startu nove sezone pokazali veliki kvalitet.

nedovic

Ekipa trenera Aleksandra Nedovića je na vrućem terenu u Tuzima slavila nad Dečićem ubjedljivo 1:4.

Nedović je nakon meča kazao da je zadovoljan rezultatom, ali i da nema vremena za slavlje…

-Mo­ra­mo bi­ti za­do­volj­ni re­zul­ta­tom, po­go­to­vo što je tri­jumf do­šao na vru­ćem te­re­nu u Tu­zi­ma. Me­đu­tim, mo­ram is­ta­ći da smo na­pra­vi­li ne­ke gre­ške ko­je ne bi smje­le da se po­no­ve. Pri­je sve­ga, do­pu­sti­li smo do­ma­ći­nu da se vra­ti u meč i iz­jed­na­či, a sre­ćom smo br­zo na­kon to­ga po­sti­gli gol. Vre­me­na za sla­v­lje ne­ma, če­ka nas težak meč protiv  Bu­duć­no­sti u na­red­nom ko­lu –kazao je Ne­do­vić.

Trener domaćeg tima Milija Savović je nakon utakmice bio nezadovoljan. Kazao je da njegovu ekipu očekuje teška borba za opstanak.

Iz­gu­bi­li smo od sprem­ni­jeg i kva­li­tet­ni­jeg ti­ma. U nastavku nas če­ka te­ška bor­ba za op­sta­nak. I da smo po­bi­je­di­li od­lič­ni Pe­tro­vac ima­li bi iste bri­ge – zaključio je Mi­li­ja Sa­vo­vić.