Prvi Memorijalni futsal turnir „Marko Bajčetić“

0

Prvi Memorijalni futsal turnir „Marko Bajčetić“ biće organizovan narednog vikenda u Podgorici.

Glavni organizator ovog turnira je matični klub tragično nastradalog reprezentativca Crne Gore, Titograd 081.

Iz ovog klu­ba je sa­op­šte­no da se tur­nir or­ga­ni­zu­je u sa­rad­nji sa FSCG i Udru­že­njem klu­bo­va Fut­sal li­ge.

Uz Ti­to­grad, na ovom turniru će još na­stu­pi­ti Nik­šić, Be­ra­ne i Stu­dent­ski dom.

U sklo­pu Me­mo­ri­jal­nog tur­ni­ra bi­će od­i­grana utakmica iz­me­đu Fut­sal selekcije Cr­ne Go­re i ekipe fut­sal li­ge Cr­ne Go­re.

Advertisements