Sve smo bliži tituli, naredna dva meča…

0

Mla­dost je još jed­nom bi­la si­gur­na pred svo­jim na­vi­ja­či­ma.

Foto: Bajko Stanojević

Li­der na ta­be­li je sla­vio nad Lov­će­nom – 1:0 i na taj na­čin naj­bli­žim ču­va­ri­ma po­bje­gao na de­set bo­do­va vi­ška.

Iza­bra­ni­ci Ni­ko­le Ra­ko­je­vi­ća od­i­gra­li su do­bar meč i na kra­ju za­slu­že­no pro­sla­vi­li trijumf.

Gol­man i ka­pi­ten „cr­ve­nih” sa Sta­rog aero­dro­ma Mi­le­ta Ra­du­lo­vić re­kao je da je za­do­vo­ljan pri­ka­za­nim u du­e­lu sa Ce­ti­nja­ni­ma.

Mo­ra­mo bi­ti za­do­volj­ni, jer smo osvo­ji­li tri va­žna bo­da. Pr­vo po­lu­vri­je­me od­i­gra­li smo, po me­ni, baš do­bro u sva­kom po­gle­du. U na­stav­ku smo ima­li dvi­je pri­li­ke ko­je ni­smo is­ko­ri­sti­li, a na kra­ju smo mo­gli za te pro­ma­ša­je bi­ti ka­žnje­ni. Ali, ka­da se sve sa­be­re, naj­va­žni­je je da smo tri­jum­fo­va­li u ovoj utak­mi­ci – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.

Ko­li­ko ste sa­da, na­kon ove po­bje­de, bli­ži osva­ja­nju pr­va­ka?

Sve smo bli­ži to­me ci­lju, ali mo­ra­mo sva­ki na­red­ni meč od­i­gra­ti mak­si­mal­no. Po me­ni, na­red­ne dvi­je utak­mi­ce, sa Gr­bljem u Ra­da­no­vi­ći­ma i De­či­ćem u Pod­go­ri­ci, pre­sud­ne su u bor­bi za osva­ja­nje šam­pi­on­ske ti­tu­le.

Mla­do­sti ni­ka­ko ne ide na stra­ni, a sle­de­će go­sto­va­nje je u Gr­blju, eki­pi za ko­ju je ne­ka­da uspje­šno bra­nio upra­vo Mi­le­ta Ra­du­lo­vić.

Za Gr­balj me ve­žu li­je­pe uspo­me­ne i to je eki­pa ko­ju iz­u­zet­no ci­je­nim. Ali, u tom su­sre­tu emo­ci­je osta­vljam po stra­ni i je­di­no što svi že­li­mo je­ste da osvo­ji­mo bo­do­ve u ovom du­e­lu. Do sa­da smo do­sta lo­še igra­li na stra­ni i mi­slim da je vri­je­me da se sa go­sto­va­nja vra­ti­mo sa tri bo­da – is­ta­kao je ču­var mre­že Mla­do­sti.

Izvor: DAN.CO.ME