„Plavi“ uhvatili ritam

0
foto: Bajko Stanojević (ARHIVA)

Bu­duć­nost je u od­lič­noj se­ri­ji.

foto: Bajko Stanojević
foto: Bajko Stanojević

Pod­go­ri­ča­ni su, ra­ču­na­ju­ći Kup, ve­za­li če­ti­ri po­bje­de i po­tvr­di­li da ono što se pri­je po­čet­ka po­lu­se­zo­ne i na­slu­ći­va­lo – da ima­ju eki­pu za sam vrh ta­be­le.

Tim Mi­o­dra­ga Vu­ko­ti­ća je su­bot­njom po­bje­dom nad De­či­ćem do­šao na dru­go mje­sto, pre­te­kli su na ta­be­li Plje­vlja­ke i sa­da je ja­sno da je nji­hov cilj da se tu i za­dr­že do kra­ja se­zo­ne.

Uhva­ti­li smo pra­vi ri­tam ko­ji smo u su­bo­tu i po­tvr­di­li po­bje­dom pro­tiv De­či­ća. Igra­mo ja­ko do­bro, sa­da smo na dru­goj po­zi­ci­ji i iskre­no osta­je žal za pro­pu­šte­nim bo­do­vi­ma, jer sam si­gu­ran da smo ima­li kva­li­te­ta da se bo­ri­mo za na­slov šam­pi­o­na Cr­ne Go­re. Ova­ko, osta­je nam da mak­si­mal­no od­go­vor­no od­ra­di­mo utak­mi­cu u ku­pu pro­tiv Lov­će­na i on­da će­mo tek raz­mi­šlja­ti o fi­na­lu – re­kao je De­ni Hoč­ko, ve­zni fud­ba­ler Bu­duć­no­sti

Izvor: DAN.CO.ME