Vlaisavljević: Podrška „vukova“ znači mnogo, nadam se nastavku saradnje

0

Pobjeda nad ekipom Budućnosti od velike je važnosti za Zetu u borbi za Evropu.

Trener Zete Dušan Vlaisavljević je kazao za „DAN“ da je ponosan na rezultate njegove ekipe.

Sa­da, na­kon ove po­bje­de nad Bu­duć­no­sti, imam raz­lo­ga da če­sti­tam igra­či­ma na do­brim par­ti­ja­ma. U po­sled­njih pet ko­la, če­ti­ri der­bi­ja smo ri­je­ši­li u svo­ju ko­rist. To su re­zul­ta­ti za po­što­va­nje svih, ne sa­mo u klu­bu, ve­ći i ši­re, a do­bi­li smo mno­go po­hva­la naš ra­čun na­še igre.

Vlaisavljević je kazao da podrška „vukova“ Zeti znači mnogo.

Za­do­volj­stvo je ka­da vi­di­te do­sta na­vi­ja­ča na tri­bi­na­ma. Uz to, na­ši orag­ni­zo­va­ni na­vi­ja­či „vu­ko­vi” po­no­vo su tu i si­gur­no je da po­dr­ška zna­či pu­no igra­či­ma. Fud­ba­la bez pu­nih tri­bi­na ne­ma – is­ta­kao je Vla­i­sa­vlje­vić.

Nekadašnjem selektoru mlade reprezentacije ugovor sa timom iz Golubovaca ističe na kraju sezone. Vlaisavljević vjeruje da će do nastavka saradnje doći.

Ugo­vo­rom sam ve­zan do kra­ja se­zo­ne. Ali, vje­ru­jem da će­mo na­ći za­jed­nič­ki je­zik i da će­mo pro­du­ži­ti sa­rad­nju, po­go­to­vo uko­li­ko iz­bo­ri­mo pla­sman u Evro­pu – kazao je u intervjuu za „Dan“ Du­šan Vla­i­sa­vlje­vić