Napoli sve popularniji, Juve najomraženiji

0

Ita­li­jan­ski fud­bal­ski klub Na­po­li, je­di­ni je u Ita­li­ji ko­ji u po­sled­nje vri­je­me bi­lje­ži rast bro­ja na­vi­ja­ča, po­ka­za­lo je naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje ob­ja­vlje­no u dnev­nom li­stu „Re­pu­bli­ka”.

juventus (2)

U po­sled­njem is­tra­ži­va­nju 14 od­sto is­pi­ta­ni­ka je re­klo da na­vi­ja za Na­po­li, što je za če­ti­ri od­sto vi­še ne­go pro­šle go­di­ne.

Pr­vo mje­sto, kao i go­di­na­ma una­zad dr­ži Ju­ven­tus sa 34 od­sto, a to je za pro­ce­nat ma­nje ne­go u 2015. go­di­ni. Po 14 od­sto is­pi­ta­ni­ka po­dr­ža­va i mi­lan­ske ve­li­ka­ne, In­ter i Mi­lan, ali „in­ter­i­sti” bi­lje­že pad po­dr­ške od tri od­sto u od­no­su na pro­šli go­di­nu, dok kod „ro­so ne­ra” ni­je bi­lo pro­mje­na.

Ro­ma je na sta­bil­nom ni­vou, sa sa­mo se­dam od­sto po­dr­ške, a La­cio ima sa­mo dva, kao i Fi­o­ren­ti­na.

Naj­o­mra­že­ni­ji tim na Ape­ni­ni­ma je to­rin­ski Ju­ven­tus, ko­ji je i u ovoj ka­te­go­ri­ji bez kon­ku­ren­ci­je. Ak­tu­el­nog pr­va­ka Ita­li­je mr­zi čak 51 od­sto is­pi­ta­ni­ka po­me­nu­tog is­tra­ži­va­nja. 

2016 2015 2014 2013
Ju­ven­tus 34 35 31 30
In­ter 14 17 18 17
Mi­lan 14 14 17 17
Na­po­li 14 10 10 12
Ro­ma 7 7 6 6
La­cio 2 3 3 2
Fi­o­ren­ti­na 2 2 3 3
(Broj­ke iz­ra­že­ne u pro­cen­ti­ma)

DAN.CO.ME